1

Grabovoj: Tehnologije upravljanja preteklosti in prihodnosti z Zavestjo

Grabovoj: Tehnologije upravljanja preteklosti in prihodnosti z Zavestjo

Osebni licencirani predavatelj Nauka Grigorija Grabovoja: Vjačeslav Konjev

Kdaj: sobota, nedelja, 28. do 29. 5. 2016, vsak dan od 9.00 do 16.00

Kraj:  Ljubljana

Nauk Grigorija Grabovoja o Zavesti. Tehnologije upravljanja z Zavestjo preko dogodkov v preteklosti in prihodnosti, jasnovidnost procesov v prihodnosti in dojemanje delovanja Stvarnika.

Na seminarju bomo obravnavali nove metode  in tehnologije za razvoj sposobnosti lastne Zavesti.  Človekova Zavest lahko ozavesti katerikoli dogodek ali predmet brez uporabe zunanjih parametrov, kar pomeni, da lahko upravljamo tako z vsako celico svojega fizičnega telesa kot s katerim koli dogodkom v svojem življenju. Naučili se bomo učinkovitih vaj in tehnik za prepoznavanje svojih lastnih potreb v svojem življenju, za harmoniziranje dogodkov v svoji prihodnosti, kako pomagati drugemu človeku s svojim glasom, kako vzpostavljati pogoje za stvarjenje neuničljivega fizičnega telesa.

Na seminarju bomo obravnavali nove metode za razvoj sposobnosti lastne Zavesti. Tehnike so primerne tako za začetnike kot za napredne praktike, saj vsakdo dojema in napreduje skladno z ravnjo, do katere ima razvito svojo zavest.

Pri proučevanju tehnologij upravljanja z lastno Zavestjo je cilj, da se posameznik nauči opredeliti lastne potrebe ter lastni interes za zadovoljitev teh potreb, kar je v običajnem življenju veliko težje, kot mislimo. Ko se posameznik tega nauči in razume, lahko učinkovito realizira svoje potrebe s pomočjo neskončnih virov, ki se nahajajo v človekovi lastni Duši. Zunanji Svet je v bistvu človeku dan od Boga, ki mu je hkrati dal tudi znanja, s katerimi lahko učinkovito upravlja s tem zunanjim svetom. Ta znanja so v človekovi Duši in naučili se jih bomo uporabljati.

Del seminarja bo namenjen prepoznavanju razlik v upravljanju preko Duše, Duha in Zavesti, ter nato ta upravljanja znova združiti v eno samo upravljanje. Na tak način človek lahko vidi in razume stvarjenje lastnih materialnih celic v organih in tkivih. S poglobljenim razumevanjem je zelo lahko videti, na kakšen način samo fizično telo sodeluje pri formiranju lastnih celic. Videti je možno celo način, kako pomagati drugemu človeku s pomočjo celic njegovega fizičnega telesa. S primerjanjem delovanja lastnega fizičnega telesa z Božjim delovanjem, razvijamo lastno Zavest do ravni stvarjenja neuničljivega lastnega telesa. Vrsta praktičnih vaj, izvedenih na seminarju, daje možnost razumeti, da je dejstvo, da obstaja človekovo fizično telo, v tem primeru tudi element funkcije lastne Zavesti. S ponavljanjem vaj za ozaveščanje se lahko naučimo z lastnim telesom ozavestiti strukture Božje Zavesti, ki so človeku dane za vzpostavljanje pogojev za neuničljivost lastnega fizičnega telesa.

Prav tako lahko z uporabo naučenih vaj razumemo, kako Človekova Zavest lahko ozavesti katerikoli dogodek ali predmet brez uporabe zunanjih parametrov ter se tega tudi naučimo. Na primer, lahko zelo natančno in podrobno razumemo sodelovanje Boga pri ustvarjanju človekovega telesa.

Na seminarju se bomo naučili, kako s posebno tehniko in uporabo lastnega glasu lahko pomagamo obnoviti zdravje drugega človeka. Posebna praktična vaja bo namenjena podrobnemu pregledu strukture upravljanja preko Zavesti, ko pri tem sodelujeta fizično telo in zunanji Svet. Postopno bomo tako prehajali na višjo raven razumevanja funkcije posameznih struktur znotraj človekove Zavesti ter njihovih neomejenih uporabnih možnosti pri upravljanju.

Skupno delovanje Boga in človeka v preteklih in prihodnjih dogodkih je poseben način za harmoniziranje dogodkov v prihodnosti. Z učinkovitimi tehnologijami lahko poleg tega uvidimo tudi možnosti realnega stvarjenja zdravega telesa.

Razumevanje, kako je Bog ustvaril človekovo Dušo, omogoča videti in razumeti lastne dogodke v sedanjosti in prihodnosti. S te ravni posameznik lahko, z uporabljanjem vaj, ki se jih nauči na seminarju, tehnološko razvija jasnovidenje prihodnjih procesov v svojem življenju. Razumevanje odnosa in delovanja Stvarnika v razmerju do človekove Duše in zunanjih dogodkov omogoča razvoj Zavesti do neskončne in hkrati učinkovite ravni. Te vrhunske metode lahko usvoji vsakdo, jih uporablja v vsakdanjem življenju ter se navadi ustvarjalno reševati svoje naloge.

Vedno bo čas tudi za odgovore na vprašanja.

Načrt

 1. Pomen, ki ga ima človekov interes za to, da upravlja s svojimi zunnajimi okoliščinami in dogodki v svojem življenju. Notranji in zunanji interes.
 2. Praktična realizacija človekove Duše pri izvajanju upravljanja, v katerem človek izrazi interes za delovanje.
 3. Razumevanje upravljanja preko tistega dela človekove Zavesti, ki ga je Bog prvotno ustvaril in za katerega Bog tudi nenehno skrbi.
 4. Izgradnja materialne celice človekovega tkiva s tehniko svetlobe Duha in človekove Zavesti.
 5. Vključenost človekovega fizičnega telesa pri izgradnji celic organov in organov.
 6. Metodologija izgradnje človekovega telesa v večnem razvoju z ozaveščeno funkcijo lastne Zavesti.
 7. Metodologija, s katero fizično telo ozavesti neuničljivi del Zavesti, ki jo je človeku prvotno dal Bog.
 8. Način, s katerim človek lahko spozna resničnost in predmete okoli sebe brez uporabe fizičnih atributov v sami resničnosti.
 9. Božje delovanje pri obnovi človekovega fizičnega telesa.
 10. Tehnologija upravljanja z dogodki in s fizičnim telesom preko človekovega glasu.
 11. Upravljanje z zunanjo strukturo človekove Zavesti.
 12. Način zavestnega dojemanja signalov, prihajajočih iz prihodnosti.
 13. Povezanost človeka s Stvarnikom preko dogodkov iz prihodnosti.
 14. Povezanost človeka s Stvarnikom preko dogodkov iz preteklosti.
 15. Tehnologija funkcije človekove svobodne izbire pri harmonziranju svojih dejanj v prihodnosti.
 16. Človekova školjka »obratnosti«, ki vodi do prvotne človekove strukture.
 17. Funkcija neodvisnosti človekove Zavesti.
 18. Vloga razumevanja človekove strukture za sinhronizacijo človekoega delovanja z zunanjim svetom.
 19. Metodologija dojemanja delovanja človekove Duše v zunanjem Svetu.
 20. Kraj Stvarnikovega stvarjenja človekove Duše.
 21. Tehnologija zavestnega upravljanja z dogodki v prihodnosti preko jasnovidnosti.
 22. Metodologija dojemanja Božjega delovanja glede na človekovo Dušo in zunanje dogodke.
 23. Božji in človekov intelekt. Sposobnost ujemanja teh dveh intelektov in posledice le-tega.
 24. Metodologija stvarjenja neskončnega žarka svetlobe, ki se iz človekove Zavesti širi med upravljanjem z dogodki.
 25. Metodologija pomladitve preko osmislenja dogodkov v prihodnosti in normiranje dogodkov v preteklosti.
 26. Praktične vaje za upravljanje z dogodki v prihodnosti v neskončnem Svetu z notranjo in zunanjo resničnostjo.
 27. Dodatna pojasnila o vseh temah, odgovori na vprašanja.

Seminar je primeren tako za popolne začetnike kot za napredne praktike. Po načelu večnega razvoja se z vsakim izobraževanjem zavest razvija v skladu z njegovimi lastnimi sposobnostmi in željami. Vsa podana materija vsebuje tudi najnovejša nova znanja Grigorija Grabovoja.

Na videz zapletena znanja predavatelj Vjačeslav Konev, ki mu je Grabovoj osebno predal znanja in podelil licenco za poučevanje njegovega nauka, poda razumljivo, prenos znanja poteka tako preko optičnih načinov kot neposredno preko Duha. Dodatna vrednost je tudi prenos znanja preko strukture Duha iz ruskega jezika, ki je prvotni nosilec informacije.

Zgodnje prijave: do 12. 5. 2016
Z zgodnjo prijavo si zagotovite plačilo po nižji ceni, z možnostjo plačila na dan seminarja. Za možnosti pošljite e-pošto.

Izmenjava energije

 Za vse štiri dni in dva seminarja Princip vsesplošnosti v večnem življenju in Tehnologije upravljanja preteklosti in prihodnosti z Zavestjo: 360 €; za plačila do vključno 20. 5. 2016: 290 €; za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 290 €.

Za posamezni dvodnevni seminar 190 €; za plačila do vključno 20. 5. 2016: 170 €; za člane Društva Večna svetloba, študente in upokojence: 170 €.

Podatke za plačilo prejmete po prijavi.

Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi in brezplačni zvočni posnetek – s seboj prinesite USB-ključke, ker boste zvočni zapis prejeli takoj po seminarju. Seminar bo v ruščini s prevodom v slovenščino.

Informacije in prijave:
Elizabeta Bobnar Najžer
info@center-grabovoi.si, T: +386 (0)51 378 405

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba.

Številčni niz za širjenje nauka Grigorija Grabovoja po vsem svetu: 51967459487461_48